Verslag VIP-Klankbordgroep bijeenkomst 19 maart 2011

1 april 2011 - Supportteam Klankbordgroep

Op 19 maart 2011 heeft voor de eerste maal sinds de eindmanifestatie van het VIP een bijeenkomst van de VIP-Klankbordgroep plaatsgevonden. Nu de aanjaagfunctie van het VIP voor vernieuwing en verduurzaming is vervallen, betekent dit automatisch een verandering van het functioneren van de VIP-Klankbordgroep. Er werd o.a. gesproken over de nieuwe rol van de Klankbordgroep, de kansen en bedreigingen rondom de ontwikkeling van blueports en de openstellingen in maart. Tevens droeg oud VIP-voorzitter Bram Bierens het technisch voorzitterschap over aan Addy Risseeuw.
Lees het verslag

Publicaties voor een duurzame en rendabele visserij

24 maart 2011 – voormalig secretariaat VIP

Publicaties voor een duurzame en rendabele visserijHet Visserij Innovatieplatform heeft in de afgelopen vier jaar verschillende publicaties uitgebracht. Allen zijn geschreven om de sector te inspireren en een duurzame en rendabele Nederlandse visserijsector dichterbij te brengen. In ‘VIP-30’, ‘FIP-10’ en ‘VIP-20’ worden zestig van de bijna honderd toegekende innovatieprojecten tentoongesteld. Tevens schreef het VIP in 2010 een visie op toekomstige blueports (pdf) en werd begin 2011 de VIP-eindpublicatie ‘Succesvol innoveren in de Nederlandse Visserij (pdf)’ gepresenteerd. In opdracht van het VIP heeft Bureau Berenschot in 2010 een onderzoek verricht naar verticale ketenmodellen voor de visserij. De resultaten hiervan worden beschreven in de publicatie ‘Vissen voor de markt’ (pdf).

Laat u inspireren en vraag een van de publicaties aan

Afstemmen keten op wensen in de markt

14 februari 2011 – voormalig secretariaat VIP

Er wordt voldoende vis gevangen, maar de opbrengst voor de visserman valt tegen. Zijn er andere sectoren waar de eerste schakels in de keten wel voldoende verdienen? Wat kan de visserijsector daarvan leren? Zouden we dit kunnen oplossen door de keten anders in te richten en op een andere manier samen te werken? Deze vragen vormden de kern van de vraag van het VIP aan Bureau Berenschot om mogelijke verticale ketenmodellen voor de visserijsector te ontwikkelen. Vis in Bedrijf (PDF 1.1MB) schreef een artikel waarin de vier ketenmodellen gepresenteerd worden die volgens het VIP geschikt zijn voor de sector.
Lees het volledige rapport ‘Vissen voor de markt’

Mogelijkheden voor steun regionale Blueports - Ministerie van EL&I stelt twee subsidieregelingen open

1 t/m 31 maart 2011 – Ministerie van EL&I

Van 1 tot en met 31 maart 2011 worden de subsidieregelingen ‘Collectieve acties in de visketen’ en ‘Innovatie in de visketen’ opnieuw opengesteld. Iedereen die actief is in de visserij of de aquacultuur kan een subsidieverzoek indienen. De regeling ‘Collectieve acties’ is gericht op het ondersteunen van samenwerking in de visketen. Een voorbeeld hiervan kan zijn het opzetten van regionale Blueports (zie VIP-advies op deze website). Voor de openstelling is 3 miljoen euro beschikbaar. De regeling ‘Innovatie’ is gericht op het verwerven en verspreiden van nieuwe technische kennis of op maatregelen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de sector. Voor deze openstelling is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Alle ingediende projecten worden door het VIP beoordeeld. Aanvragen gaat vanaf dit jaar digitaal en kan vanaf 1 maart.

VIP-Klankbordgroep komt 19 maart weer bijeen

17 februari 2011 - VIP

Het ministerie van EL&I heeft de VIP-Klankbordgroep gevraagd zijn activiteiten de komende tijd voort te zetten. De groep wordt in de gelegenheid gesteld om met de nodige regelmaat bijeen te komen en activiteiten te ontplooien. Hoe dit precies zal gebeuren, wordt door de KBG onderling bepaald tijdens de bijeenkomst op 19 maart aanstaande. Zeer waarschijnlijk zal het Productschap Vis hierin een rol spelen. De organisatie blijft vooralsnog in handen van Frans Vroegop en Schuttelaar & Partners (Joop Ehrhardt en Sylvie Putker).

VIP website blijft voorlopig online

10 februari 2011 - VIP

Na de geslaagde VIP-eindbijeenkomst in Rotterdam op 15 januari jl. heeft het VIP zijn taken zoals die er voorheen uitzagen neergelegd. Het VIP blijft actief als beoordelingscommissie voor de ingediende innovatie- en samenwerkingsprojecten. De beweging naar een meer duurzame en innovatieve Nederlandse visserij is nog altijd in volle gang. Denk aan de ontwikkeling van de regionale blueports, het Masterplan Duurzame Visserij en de vele innovatieprojecten die van start zijn gegaan. Ook de openstellingen van het Europees Visserij Fonds, de VIP-Klankbordgroep en de Kenniskringen blijven in stand. De komende tijd houden we u via deze website graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

VIP-Eindbijeenkomst 'Vissen met wind mee'

15 januari 2011 - VIP

De aanjaagfunctie van het VIP valt nu weg, maar het is iedereen duidelijk, er is een beweging op gang gekomen, een drang tot innoveren die kan rekenen op groot draagvlak. Het Ministerie van EL&I heeft de toezeggening gedaan dat de vernieuwing en verduurzaming van de Nederlandse visserij de komende jaren wordt voortgezet. Dit o.a. via regionale blueports, mogelijk een nationale blueport, de openstellingen van het Europees Visserij Fonds en de kenniskringen in de visserij.
Lees meer

EU-visquota: meer haring en schol, minder kabeljauw en blauwe wijting

15 december 2010 - Persbericht Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nederlandse vissers kunnen volgend jaar meer haring en schol uit de Noordzee vissen. Het gaat namelijk beter met schol en haring. Er mag evenveel tong in de Noordzee gevangen worden als in 2010. Vissers mogen minder kabeljauw en veel minder blauwe wijting vangen omdat het met deze visbestanden niet goed gaat. In de besprekingen in de Europese Visserijraad wilde Nederland voldoende ‘zeedagen’ voor vissers hebben die milieuvriendelijk vistuig hebben. Daarnaast kunnen Nederlandse vissers verder met de innovatie, er kunnen meer boten uitgerust worden met het milieuvriendelijker vistuig de ‘pulskor’.
Lees meer

Meer inspanning voor bescherming Europese zeeën

25 oktober 2010 - Vis in Bedrijf

Het EU zeevaartbeleid moet goed gecoördineerd en gefinancierd worden en de lidstaten zouden meer inspanningen moeten doen om het zeemilieu te beschermen, verklaarden Europarlementsleden donderdag 21 oktober in een niet-wetgevende resolutie.
Lees meer

Masterplan Duurzame Visserij tweede fase

18 oktober 2010 – Vis in Bedrijf

Het Masterplan Duurzame Visserij is de tweede fase gestart: een haalbaarheidsstudie naar een grootschalige vernieuwing van de kottervloot voor de visserijsector.
Lees meer

Lagerhuisdebat op Urk geslaagd

15 oktober 2010 – VIP

“Een radicale omslag in het denken over energiegebruik in de visserijsector is onvermijdelijk.” Zo begon dagvoorzitter Ger Vos het Lagerhuisdebat ‘Nieuwe energie en energiebesparing in de visserij’ op zaterdag 9 oktober 2010 tijdens de Maritime & North Sea Fish Expo 2010 op Urk. Aan de hand van succesverhalen uit andere sectoren gingen we met ruim 100 deelnemers het debat aan over het zetten van vervolgstappen voor de langere termijn. Zijn we als visserijsector op de goede weg? Moeten we alles op alles zetten om het gebruik van dieselolie terug te dringen of kunnen we beter inzetten op alternatieve energiebronnen?
Lees het verslag

Na dreigend tekort is er nu een teveel aan vis

14 oktober 2010 - Volkskrant

Gebrek aan vis leek tot voor kort het probleem, maar nu blijkt juist dat er teveel vis is. De Nederlandse vissers vangen weer behoorlijke hoeveelheden. Bovendien wordt uit alle hoeken van de wereld vis ingevlogen en -gevaren. Gevolg: de prijzen dalen en de inkomsten van de vissers ook.
Lees meer

Warmtewisselaar geïntroduceerd in de visserij

14 oktober 2010 - VIP

Dat is een van de concrete resultaten van het Lagerhuisdebat ‘Nieuwe energie en energiebesparing in de visserij’ op zaterdag 9 oktober 2010 te Urk. De sprekers van Alewijnse, Bosal en SkyEnergy lieten ons zien dat innoveren niet vanzelf gaat. Het is een kwestie van doorgaan, doorgaan en nog eens doorgaan. De kracht van innovatie zit vaak in de eenvoud van de vinding, de positionering ervan en de samenwerking met anderen. De warmtewisselaar van Bosal is hiervan een goed voorbeeld. Binnenkort wordt deze voor het eerst getest op enkele schepen.

Studiedag Vissenwelzijn

01 oktober 2010

Het VIP heeft op vrijdag 1 oktober een studiebijeenkomst belegd over vissenwelzijn. Directe aanleiding om aan dit thema aandacht te besteden was een motie van de Partij voor de Dieren over vissenwelzijn. Doel van de bijeenkomst was enerzijds dat het VIP bij het beoordelen van projectvoorstellen de juiste afwegingen wil kunnen maken op het gebied van vissenwelzijn en anderzijds het bewustzijn in de sector over welzijn van vis wil vergroten.
Lees meer (pdf)

Berenschot ontwikkelt ketenmodellen voor de visserijsector

15 september 2010 - VIP

Er wordt voldoende vis gevangen, maar de opbrengst voor de visserman valt tegen. Zijn er andere sectoren waar de eerste schakels in de keten wel voldoende verdienen? Wat kan de visserijsector daarvan leren? Zouden we dit kunnen oplossen door de keten anders in te richten en op een andere manier samen te werken? Deze vragen vormden de kern van de bijeenkomst van het VIP en de klankbordgroep op 11 september jl. Bureau Berenschot presenteerde tijdens deze bijeenkomst een viertal mogelijke verticale ketenmodellen.
Lees meer (pdf)

Innovatieprojecten voor een duurzame visketen

1 juli 2010 – VIP

Na de succesvolle lancering van de publicaties VIP-30 en VIP-10, presenteert het VIP het nieuwe boekje ‘VIP-20, twintig innovatieprojecten voor een duurzame visketen’. Het boekje bevat een reeks van bijzondere projecten, bedacht door innovatieve koplopers en visserijondernemers. Projecten die veelal in samenwerkingsverband worden uitgevoerd en die een duurzame en rendabele visserij dichterbij brengen.
Lees meer en laat u inspireren door VIP-20, VIP-10 en VIP-30

Noors-Nederlandse bijeenkomst in Bergen groot succes

4 juni 2010 - VIP

Op initiatief van het Visserij Innovatieplatform is op 3 juni 2010 een unieke Noors-Nederlandse bijeenkomst georganiseerd over duurzame visserij en aquacultuur. Het evenement vond plaats op het Havforskningsinstituttet (Institute of Marine Research) in Bergen, Noorwegen. De bijeenkomst sloot gedeeltelijk aan op het programma van het Staatsbezoek van Koningin Beatrix.
Lees meer

VIP visie en ambities

Visie en ambitiesHet VIP heeft voor de Noordzeevisserij 4 ambities opgesteld. Ambities die richting geven aan de innovaties in de visserij. Het uitdragen van de visie vindt plaats via workshops. Lees meer

Door Sarah Verroen,
Coordinatie en ontwikkeling jongerenprojecten

Toekomstige vissers uit Nederland en Noorwegen, leren van elkaar!

In april zijn zes Nederlandse leerlingen naar Noorwegen geweest om te leren over duurzaamheid en innovatie in de Noorse visserij.


Banner Vip Boekje
Banner Fip Boekje
Banner Vip Boekje